Skomagergade 11, 1. 4000 Roskilde
Ring til os: 46370033

Om os

Om os

Om os

Vi er del af samarbejdspraksis med Læge Pia Ganer.

Alle patienter har deres egen faste læge.

Videokonsultation:
Du kan læse mere om dette via nedenstående link, samt se hvordan du downloader appen "min læge" https://minlaegeapp.dk/

E-mail korrespondancer: NB! Svartider  op til 4 arbejdsdage. HUSK: Mail er ikke beregnet til akutte henvendelser, tidsbestillinger eller medicinfornyelser.

Konsultation efter forudgående aftale: Alle hverdage fra 08.00 - 16.00 samt torsdage indtil kl.17.00.

Tidsbestilling, receptfornyelse, og svar på prøver: online eller telefonisk (telefonisk I tidsrummet 08.00 - 9.30 og igen fra 11-12. 

Akuttider: aftales altid telefonisk, så tidligt på dagen som muligt.

FORNYELSE af VANEDANNENDE MEDICIN: (morfika og sovemedicin samt beroligende medicin): Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vanedannende medicin kan FORNYES ved FREMMØDE.

Henvisninger til bla. speciallæger, fysioterapeuter, kræver som regel altid en lægelig vurdering ved konsultation i klinikken først.

Telefontider

Mandag
Kl. 8-12
Tirsdag
Kl. 8-12
Onsdag
Kl. 8-12
Torsdag
Kl. 8-12
Fredag
Kl. 8-12

Konsultationstider

Mandag
Kl. 8.15-16
Tirsdag
Kl. 8.15-16
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-18
Fredag
Kl. 8-12

Meddelelser

Hvem er vi

Rut Tordardottir Reggelsen Rut Tordardottir Reggelsen

Rut Tordardottir Reggelsen

Læge

(f. 1968)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Odense Universitet 1998
 • Speciallæge i Almen Medicin 2006
 • Praktiserende læge 2011

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin
 • Praktiserende lægers arbejdsgiverforening

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Læs mere →
Sanne Leschly Dalgaard Sanne Leschly Dalgaard

Sanne Leschly Dalgaard

Sygeplejerske

Sanne har været ansat som sygeplejerske på klinikken siden februar 2018. Sanne har tidligere arbejdet som sygeplejerske på onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus, gennem mange år.

Sanne varetager alle de sædvanlige sygeplejerskeopgaver i praksis, samt telefonvisitation.

 

 

Læs mere →
Samuel Kjær Madsen Samuel Kjær Madsen

Samuel Kjær Madsen

Uddannelseslæge

Samuel er under uddannelse til speciallæge i Almen medicin.

Det næste år er han hos os 1 dag om måneden(returdage), imens han har hospitalsdelen af sin uddannelse, hvor han er på skiftende afdelinger, 6 måneder hvert sted.

Fra august 2023 er han tilbage i klinikken på fuld tid, i 6 måneder, hvorefter han skal have den sidste del af speciallægeuddannelsen, 12 måneder, i et andet lægehus

Læs mere →
Marlene Ejaas Marlene Ejaas

Marlene Ejaas

Lægesekretær

Marlene er lægesekretær i praksis siden efteråret 2022. Hun varetager primært administrative opgaver opgaver i praksis og telefonvisitation.

Marlene er i klinikken mandag, onsdag og torsdag formiddag.

Læs mere →
Lægeklinikken Skomagergade 11 Lægeklinikken Skomagergade 11

Lægeklinikken Skomagergade 11

Lægeklinikken Skomagergade 11 er en  samarbejdspraksis, bestående af 2 solopraksis.

I dagligdagen passer vi vore "egne" patienter, og  dækker så ind for hinanden under bla. ferier og kurser, samt skiftes til at passe klinikken om fredagen.

Læs mere →
Sara Sara

Sara

Uddannelseslæge, KBU

Sara er færdiguddannet som læge siden sommer 2022. Hun vil være her på klinikken i 6 måneder, som led i sin kliniske basisuddannelse(KBU), fra februar - juli 2023.

Læs mere →

Lægevejen

E-mail korrespondancer: Svartider 1-4 arbejdsdage. NB. Mail er ikke beregnet til: Akutte henvendelse, tidsbestillinger eller medicinfornyelser.

Tidsbestilling, receptfornyelse, og svar på prøver: online eller telefonisk (telefonisk I tidsrummet 08.00 - 9.30 og igen fra 11-12. 

Akuttider: aftales altid telefonisk, så tidligt på dagen som muligt.

FORNYELSE af VANEDANNENDE MEDICIN: (morfika og sovemedicin samt beroligende medicin): Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vanedannende medicin kan FORNYES ved FREMMØDE.

Hvis du er henvist til en speciallæge, psykolog, fysioterapeut mm. kan du søge efter en behandler her:

www.sundhed.dk/find-behandler

Fra 1. oktober 2022 er der i Region Sjælland en fælles "indgang" til lægevagt, skadestue og psykiatrisk akutmodtagelse.

 

                                                       Telefonnummeret er: 1818

 

Tandlægevagten: 29 60 01 11
Der skal rettes telefonisk henvendelse i tidsrummet kl. 9.30 til kl. 11.30 for tidsbestilling. Klinikkernes åbningstider er kl. 10.00 til 12.00 på lørdage, søn- og helligdage.

Giftlinien 82 12 12 12
I tilfælde af forgiftninger kan du få råd og hjælp på giftlinien. Du kan ringe døgnet rundt. Medbring altid produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele eller lign., hvis du tager til lægen eller på skadestuen.

 

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægeklinikken Skomagergade 11 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægeklinikken Skomagergade 11 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Lægeklinikken Skomagergade 11 indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • NOVAX A/S
 • DMDD
 • DAK-E
 • MedCom
 • Lønsystem
 • Tolkdanmark
 • TDC / YouSee
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægeklinikken Skomagergade 11

Skomagergade 11

4000 Roskilde

Danmark

Dato: 01-06-18

På Sundhed.dk kan du få adgang til dine sundhedsdata, f.eks.:

Vaccinationer (f.eks. kan du udskrive dit vaccinationskort og se dine børns vaccinationer)

Overblik over dine behandlinger på sygehuse 

Klik på nedenstående link (der skal bruges Nem-ID):

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/

 

Se om du har en gyldig recept på receptserveren/ apoteket:

Klik på nedenstående link (der skal bruges Nem-ID):

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/

Klinikken fik besøg af Styrelsen for patientsikkerhed i juni 2022, som led i deres landsdækkende undersøgelse af patientforløb ved hoftebrud, på tværs af sektorer.

Samtidigt med dette emne blev der kigget bredt på vore behandlingsprocedurer, som er fundet fuldt ud tilfredsstillende, på nær at der manglede  enkelte skriftlige procedurebeskrivelser til sygeplejsersken vedrørende blodprøvetagning, B12 injektioner og vaccinationer.

Du kan læse den fulde tilsynsrapport her:

medicinhttps://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/2AB4ECA9FAF14D3DB4F8126C68F95AE9

Find vej

Skomagergade 11, 1.4000 Roskilde