Skomagergade 11, 1. 4000 Roskilde
Kontakt os: 46370033

Om os

Om os

Om os

Vi er del af samarbejdspraksis med Læge Christopher Aabel.

Alle patienter har deres egen faste læge.

Videokonsultation:
Du kan læse mere om dette via nedenstående link, samt se hvordan du downloader appen "min læge" https://minlaegeapp.dk/

E-mail korrespondancer: NB! Svartider  op til 4 arbejdsdage. HUSK: Mail er ikke beregnet til akutte henvendelser, tidsbestillinger eller medicinfornyelser.

Konsultation efter forudgående aftale: Alle hverdage fra 08.00 - 16.00 samt torsdage indtil kl.17.00.

Tidsbestilling, receptfornyelse, og svar på prøver: online eller telefonisk (telefonisk I tidsrummet 08.00 - 9.30 og igen fra 11-12. 

Akuttider: aftales altid telefonisk, så tidligt på dagen som muligt.

FORNYELSE af VANEDANNENDE MEDICIN: (morfika, sovemedicin samt beroligende medicin): Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vanedannende medicin kan FORNYES ved FREMMØDE.

Henvisninger til b.l.a. speciallæger, fysioterapeuter mm.  kræver som regel altid en lægelig vurdering ved konsultation i klinikken først.

Telefontider

Mandag
Kl. 8-9,30 + 11-12
Tirsdag
Kl. 8-9.30 + 11-12
Onsdag
Kl. 8-9,30 + 11-12
Torsdag
Kl. 8-9,30 + 11-12
Fredag
Kl. 8-9,30 + 11-12

Konsultationstider

Mandag
Kl. 8.15-16
Tirsdag
Kl. 8.15-16
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-18
Fredag
Kl. 8-12

Hvem er vi

Rut Tordardottir Reggelsen

Rut Tordardottir Reggelsen

Læge

(f. 1968)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Odense Universitet 1998
 • Speciallæge i Almen Medicin 2006
 • Praktiserende læge 2011

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin
 • Praktiserende lægers arbejdsgiverforening

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Læs mere →
Sanne Leschly Dalgaard

Sanne Leschly Dalgaard

Sygeplejerske

Sanne har været ansat som sygeplejerske på klinikken siden februar 2018. Hun har tidligere arbejdet som sygeplejerske på onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus, gennem mange år.

Sanne varetager alle de sædvanlige sygeplejerskeopgaver i praksis, inklusive telefonvisitation og hjemmebesøg.

 

 

Læs mere →
Mette Reinholdt

Mette Reinholdt

Sygeplejerske

Mette er begyndt hos os igen den 1.marts 2024, efter 6 års ansættelse på Hospice Sjælland, Roskilde.

Hun har mange års erfaring som praksissygeplejerske, og har blandt andet været ansat her i klinikken  fra 2011 - 2018.

Mette varetager alle typer af traditionelle sygeplejerskeopgaver inklusive telefonvisitation og hjemmebesøg.

 

Læs mere →
Yusuf Abdi Isse

Yusuf Abdi Isse

Uddannelseslæge

Yusuf er ansat som uddannelseslæge her i klinikken,  fra 1.maj 2024 og 6 måneder frem.

Han er færdiguddannet læge fra Københavns Universitet sommer 2023, og er nu i den del af videreuddannelsen, som kaldes "klinisk basisuddannelse" (KBU), og som består af 6 måneders Almen medicin og 6 måneders ophold på medicinsk eller kirurgisk afdeling.

Yusuf kom fra en 6 måneders ansættelse i KBU på kirurgisk afdeling på Køge sygehus.

Derudover har han erfaring som lægevikar på Akutafdelingen Holbæk sygehus samt indenfor psykiatrien.

Han har særlig interesse for kardiologi (hjertesygdomme) og har forsket inden for hjertestop.

Læs mere →

Lægevejen

E-mail korrespondancer: Svartider 1-4 arbejdsdage. NB. Mail er ikke beregnet til: Akutte henvendelse, tidsbestillinger eller medicinfornyelser.

Tidsbestilling, receptfornyelse, og svar på prøver: online eller telefonisk (telefonisk I tidsrummet 08.00 - 9.30 og igen fra 11-12. 

Akuttider: aftales altid telefonisk, så tidligt på dagen som muligt.

FORNYELSE af VANEDANNENDE MEDICIN: (morfika og sovemedicin samt beroligende medicin): Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vanedannende medicin kan FORNYES ved FREMMØDE.

Priser

Aktuelle (2024) priser for diverse lægeattester og vaccinationer.

Vaccinationspriser må tages med forbehold idet at de kan ændres.

Hvis du er henvist til en speciallæge, psykolog, fysioterapeut mm. kan du søge efter en behandler her:

www.sundhed.dk/find-behandler

Fra 1. oktober 2022 er der i Region Sjælland en fælles "indgang" til lægevagt, skadestue og psykiatrisk akutmodtagelse.

 

                                                       Telefonnummeret er: 1818

 

Tandlægevagten: 29 60 01 11
Der skal rettes telefonisk henvendelse i tidsrummet kl. 9.30 til kl. 11.30 for tidsbestilling. Klinikkernes åbningstider er kl. 10.00 til 12.00 på lørdage, søn- og helligdage.

Giftlinien 82 12 12 12
I tilfælde af forgiftninger kan du få råd og hjælp på giftlinien. Du kan ringe døgnet rundt. Medbring altid produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele eller lign., hvis du tager til lægen eller på skadestuen.

 

 

På Sundhed.dk kan du få adgang til dine sundhedsdata, f.eks.:

Vaccinationer (f.eks. kan du udskrive dit vaccinationskort og se dine børns vaccinationer)

Vaccinationer (sundhed.dk)

Overblik over dine behandlinger på sygehuse 

Klik på nedenstående link (der skal bruges Nem-ID)

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/

 

Se om du har en gyldig recept på receptserveren/ apoteket:

Klik på nedenstående link (der skal bruges Nem-ID)

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/

Klinikken fik besøg af Styrelsen for patientsikkerhed i juni 2022, som led i deres landsdækkende undersøgelse af patientforløb ved hoftebrud, på tværs af sektorer.

Samtidigt med dette emne blev der kigget bredt på vore behandlingsprocedurer, som er fundet fuldt ud tilfredsstillende, på nær at der manglede  enkelte skriftlige procedurebeskrivelser til sygeplejsersken vedrørende blodprøvetagning, B12 injektioner og vaccinationer.

Du kan læse den fulde tilsynsrapport her:

medicinhttps://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/2AB4ECA9FAF14D3DB4F8126C68F95AE9

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægeklinikken Skomagergade 11 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægeklinikken Skomagergade 11 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Lægeklinikken Skomagergade 11 indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • NOVAX A/S
 • DMDD
 • DAK-E
 • MedCom
 • Lønsystem
 • Tolkdanmark
 • TDC / YouSee
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægeklinikken Skomagergade 11

Skomagergade 11

4000 Roskilde

Danmark

Dato: 01-06-18

Find vej

Skomagergade 11, 1. 4000 Roskilde

For Uddannelseslæger

Uddannelsesprogram for alle uddannelseslæger i Lægeklinikken Skomagergade 11

 

Kære kommende uddannelseslæge 

Vi sætter uddannelse og udvikling højt i praksis, og bestræber os på at individualisere alle uddannelsesforløb, med afsæt i den enkelte unge læges erfaringer og behov.

Der uddannes KBU-læger, introlæger og fase 1, 2 og 3 læger her i klinikken. Til tider har vi også 12 semesters studerende.

Vi lægger stor vægt på, at du som uddannelseslæge i vores klinik, får et godt og læringsrigt ophold. Vi forventer, at du selv bidrager til dette, ved at indgå i en gensidig åben og ærlig dialog, da god uddannelse opstår i et samspil mellem uddannelseslæge og tutorlæge.

Uddannelsesplan:

Når du starter din uddannelsesstilling, skal du sammen med din tutorlæge lave en plan for, hvordan du opnår dine obligatoriske kompetencer. Der ligger en skabelon til en uddannelsesplan længere nede i dette dokument, som du kan printe. Vi vil gennemgå uddannelsesplanen ved din introduktionssamtale, som typisk finder sted inden for de første dage i praksis. Vi sørger i fællesskab for at du får opfyldt alle de påkrævede kompetencer i god tid, som regel 1-4  kompetencer pr mdr. – og at du løbende får dem kompetencevurderet mhp. at få dem godkendt. Uddannelsesplanen opdateres løbende til justeringssamtalerne.

Supervision:

Der er 30 minutters fast daglig supervision med din tutorlæge eller ved stedforetrædende læge i tutorlægens fravær. Vi vil som udgangspunkt gennemgå alle dagens patienter.

Der er løbende ad hoc supervision i løbet af dagen, og du kan altid bare banke på, hvis du ikke kan komme videre i dit program uden hjælp.

Det er muligt for dig at optage nogle konsultationer til senere gennemgang via app’en supervisionsportalen, som kan downloades på din telefon mhp. efterfølgende kompetencevurdering.

Undervisning:

Vi underviser på skift her i klinikken, og regner med at du aktivt tager del i denne, samt at du selv underviser i minimum et frivilligt emne, mens du er hos os. Det er meget lærende at skulle undervise i et emne, og i nogle stillingstyper (ex intro) er det et krav for godkendelse.

Kompetancevurdering / evaluering :

Alle læringsmål (kompetencer) fra målbeskrivelsen gennemgås ved kompetencevurdering med  tutorlægen. Til dette bruges forskellige evalueringsmetoder, som du vil blive introduceret for løbende.

Se konkret målbeskrivelse for din specifikke uddannelsesstilling samt oversigt over kompetencer på www.uddannelseslaege.dk

Det anbefales at du bruger hjemmesiden jævnligt til at klargøre kompetencer og evt. oploade notater til brug ved kompetencevurdering. Husk at der ikke må stå CPR numre derinde, men man kan skrive dato for hvornår man har set patienten.

 

Kurser:

I løbet af din uddannelsesstilling skal du på en række obligatoriske kurser og temadage. Disse vil blive nærmere gennemgået når du skal på introduktionskursus i regionen.

Du kan se en oversigt over kurserne på linket nedenfor. Vær opmærksom på give klinikken besked om dine kursusdage i god tid og gerne allerede fra starten af dit forløb.

Obligatoriske lægekurser - Region Sjælland - Vi er til for dig (regionsjaelland.dk)

KBU og Introlæger bliver fordelt i sparringsgrupper med andre uddannelseslæger. Det er obligatorisk at deltage i sparringsgruppemøderne og en rigtig god måde at lære sine kommende kollegaer at kende. Uddannelseslægerne er generelt rigtigt glade for disse sparringsgrupper. Grupperne administreres af Sekretariatet for Lægeuddannelse og hvis du ikke automatisk bliver tildelt en gruppe kan du kontakte dem via rs-lvu@laegeuddannelsen.dk

Uddannelsesdage:

Det er muligt for dig at arrangere uddannelsesdage fx til besøg i speciallægepraksis efter aftale med tutor. Det er dit eget ansvar at planlægge dagene og aftale med speciallægen samt aftale fri fra praksis.

Evaluering af den lægelige videreuddannelse:

Inden du slutter i uddannelsesforløb hos os, skal du huske at evaluere dit ophold på www.uddannelseslaege.dk. For at vi kan lære fra uddannelseslæge til uddannelseslæge og evt. tilrette et uddannelsesforløb, vil vi meget gerne også lave en mundtlig evaluering med dig ifm. din slutsamtale i praksis, ligesom vi også meget gerne løbende modtager feedback fra dig til os som uddannelsessted.

Sygdom:

Hvis du bliver syg bedes du kontakte tutorlægen telefonisk kl. 7-7.30, og hvis der ikke opnås kontakt skriv da en sms og ring til klinikkens akutnummer, når klinikken åbner kl. 8.

Vær opmærksom på at du max må have 10% fravær for at få godkendt din uddannelsesstilling (med til fravær tæller sygdom, graviditet og barsel, omsorgsdage og anden orlov).

Lægevagter:

Under din uddannelsesstilling skal du selv være opmærksom på at få taget de obligatoriske lægevagter. Du kan læse mere om hvor mange og hvilke typer af vagter på nedenstående link, i målbeskrivelsen eller i din logbog.

https://www.laegeuddannelsen.dk/CustomerData/Files/Folders/18-almen-medicin/1497_kvalifikationskort-7-l%C3%A6gevagt-01-07-2018.pdf

Hilse-på besøg:

Vi ser gerne, hvis du har mulighed for det, at du kommer på et kort besøg i klinikken, inden selve opholdet starter. Ring eller skriv til os for en aftale.

Tel. bagom nr. 31 12 00 33

Mail. Doktorrut@outlook.dk

Nyttige kontakter og links

Telefon til praksis (bagom-nummer): 31 12 00 33

Sekretariat for Lægeuddannelsen i Region Sjælland:

Mail: rs-lvu@regionsjaelland.dk

Hjemmeside: Den Lægelige Videreuddannelse - Region Sjælland - Vi er til for dig (regionsjaelland.dk)

Almen Medicin - Region Sjælland - Vi er til for dig (regionsjaelland.dk)

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp i din uddannelse er du altid velkommen til at kontakte Lægeuddannelsen i Region Sjælland, - eller en praksisuddannelseskonsultant (PUK) eller den yngre almenmedicinske uddannelseskoordinator DYNAMU. Du finder kontaktinfo på: Kontakt - Region Sjælland - Vi er til for dig (regionsjaelland.dk)

Specialeselskabets hjemmeside

www.dsam.dk  og www.fyam.dk

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for almen medicin

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciall%C3%A6ger/Maalbeskrivelser/Almen-medicin/Almen_medicin_2013_p3.ashx?la=da&hash=AEA93D7F50008942931ADCA3E0503F74A5C19580

 

 

 

 

 

 

 

Nyttige Links

Rejsevaccination (ssi.dk)

Rejsevaccination & Rådgivning, Bestil tid i dag | DLVS (sikkerrejse.dk)

Rejsevaccination her i klinikken, opdateret februar 2024: 

Som udgangspunkt henviser vi  alle rejsevaccinationer til private vaccinationsselskaber, dette af ressourcemæssige årsager.

Undtagelsesvist kan vi tilbyde rejsevaccination på klinikken, og kun såfremt vaccinerne kan bestilles direkte fra apoteket (som du selv henter og medbringer).

(For vaccinepriser, se under menupunktet "priser" i toppen af hjemmesiden).

 

Feriepasning